Małopolski System informacji medycznej

Celem projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest zrealizowanie Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim (Platformy MSIM) – zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji medycznej, a także wytycznymi technicznymi, obowiązującymi standardami i normami oraz dobrymi praktykProjekt „Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM)”, został wybrany do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Partnerem Województwa Małopolskiego w realizacji projektu jest spółka Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o.

Projekt zakłada:

Projekt jest realizowany w formule partnerstwa z 38 szpitalami Województwa Małopolskiego.

Szacowana całkowita wartość projektu i kosztów kwalifikowanych (brutto): to około 205,5 mln zł, z czego dofinansowanie UE stanowi: ok. 185 mln zł.

Przejdź do zakładki Ogłoszenia MSIM