Jesteśmy Partnerem Technologicznym Projektu MSIM

Wspieramy Lidera oraz Partnerów projektu w trakcie całości jego trwania i realizacji.

Czym jest Projekt MSIM

Celem projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest zrealizowanie Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim (Platformy MSIM) – zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657 tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 666, 1292) oraz innymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji medycznej, a także wytycznymi technicznymi, obowiązującymi standardami i normami oraz dobrymi praktykami.

Małopolski System Informacji Medycznej powstał w 2015 r. i funkcjonował w ramach projektu pilotażowego, zrealizowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W wyniku realizacji tego projektu do MSIM zostały przyłączone trzy wojewódzkie szpitale, umożliwiając sprawdzenie koncepcji systemu regionalnego.

Obecnie realizowany projekt pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest dofinansowany w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada

Przetwarzanie
i przesyłanie

zapewnienie środków technicznych niezbędnych dla wymiany danych z innymi platformami regionalnymi

Integrację

integrację z innymi krajowymi przedsięwzięciami w obszarach e-zdrowia oraz krajowej infrastruktury zaufania

Połącznie z platformą P1

połączenie platformy MSIM z ogólnokrajową platformą P1

Zapewnienie środków

technicznych niezbędnych dla wymiany danych z innymi platformami regionalnymi

Rozbudowę platformy MSIM

o wybrane dodatkowe funkcjonalności/e-usługi, m.in. dostęp pacjentów do danych medycznych oraz wymiana EDM;

Przyłączenie kolejnych podmiotów leczniczych

przyłączenie do platformy MSIM kolejnych podmiotów leczniczych.

Projekt jest realizowany w formule partnerstwa z podmiotami leczniczymi. Uchwałą ZWM nr 304/18 został przyjęty wzór umowy o partnerstwie, który umożliwił zawarcie umów o partnerstwie z 38 podmiotami leczniczymi z Małopolski. Na mocy ww. umów Partnerzy zobowiązali się m.in. do:

  • przygotowania infrastruktury techniczno-systemowej dla warstwy lokalnej;
  • przyłączenia się do platformy MSIM;
  • wymiany dokumentacji w ramach platformy regionalnej. 

W 2019 r. podpisano dodatkową umowę partnerską ze spółką Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o.. Jako partner spółka odpowiada za następujące elementy:

  • nadzór na realizacją, testowaniem i wdrożeniem MSIM;
  • nadzór nad procesem integracji podmiotów leczniczych z Systemem MSIM;
  • wsparcie podmiotów leczniczych w realizacji procesu integracji systemów szpitalnych z MSIM.

Projekt MSIM w liczbach

1950
Rozpoczęcie projektu
1
Partnerów projektu
1 mln zł
mln zł
1950
Zakończenie projektu