Wytyczamy kierunki i priorytety rozwoju dla Technologii Medycznych w Małopolsce – Roundtable no.3

Spółka Małopolskie Parki Przemysłowe aktywnie włącza się w przyszłość i rozwój e-zdrowia w regionie.

Przypomnijmy, w 2019 r. Spółka MPP stała się partnerem technologicznym projektu Małopolski System Informacji Medycznej – projektu, w ramach którego zbudowano platformę regionalną wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz środki projektu znacząco wpłynęły na podniesienie zabezpieczenia informatycznego małopolskich szpitali.

Obecnie Spółka pełni rolę podmiotu zarządzającego i operatora regionalnej platformy i nadzoruje jej prawidłowe działanie. MPP współpracuje z małopolskimi szpitalami świadcząc usługi doradztwa informatycznego oraz stałego podnoszenia kompetencji kadr IT podmiotów medycznych.

9 maja odbyło się trzecie organizowane przez Klaster LifeScience  Kraków spotkanie z cyklu SIG Smart Health.  W Klastrze Innowacji Społeczno Gospodarczych Zabłocie 20.22 w Krakowie, zebrali się Interesariusze reprezentujący sektory nauki, biznesu, opieki medycznej, otoczenia biznesu i administracji, aby rozmawiać o kierunkach i priorytetach dla obszaru Technologie Medyczne w regionie Małopolski.

Dyskusja oparta o wnioski z poprzednich spotkań, w szczególności skierowana była na usystematyzowanie opracowanych już ścieżek i fiszek projektowych według zaproponowanego łańcucha wartości:
I. Edukacja dla zdrowia
II. Diagnostyka medyczna
II. Innowacyjne terapie i wyroby medyczne
IV. Innowacyjna profilaktyka i opieka medyczna
V. Innowacje dla „well being”

W toku spotkania wytypowano dwa kluczowe priorytety rozwoju, które są fundamentalne dla wielu innych kierunków – Regionalne Centrum Telemedycyny oraz Regionalne Data Center. Przedyskutowano także zagadnienia, które mogą być kluczowe dla realizacji powyższych priorytetów. Wynikiem prac grupy SIG Smart Health jest powstająca, rozbudowana mapa myśli, zawierająca szereg wskazanych kierunków rozwoju, zagregowanych według obszaru problemowego z nadanymi priorytetami ważności.

Cykl spotkań Grupy SIG Smart Health odbywa się w ramach tzw. „Roundtables”, działań, których celem jest pogłębiona analiza ekosystemu innowacji dla zdrowia i jakości życia. W spotkaniach biorą udział kluczowi interesariusze ekosystemu innowacji life science (Klastra LifeScience) z Małopolski – przedstawiciele firm, uczelni, szpitali, otoczenia biznesu i władz samorządowych.

Więcej: https://lifescience.pl/aktualnosci/wytyczamy-kierunki-i-priorytety-rozwoju-dla-technologii-medycznych-w-malopolsce-roundtable-no-3/

*tekst powstał na podstawie artykułów Klastra LifeScience Kraków

Podobne wpisy