|

Zakończenie remontu budynku nr 20

W dniu 18.10.2022r. odbył się komisyjny odbiór robót w obecności Wykonawcy robót, przedstawiciela SKOZK, MUW oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W budynku nr 20 Spółka zrealizowała zakres prac polegający na częściowej wymianie konstrukcji dachu wraz z zabezpieczeniem i impregnacją, rozebraniu starych i wymurowaniu nowych kominów oraz wymianie pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, a także wykonana została izolacja fundamentów oraz kanalizacja deszczowa.

Po dokonaniu oględzin wykonanych robót budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego, stwierdzono, że roboty wykonane zostały zgodnie z zapisami umowy, nie stwierdzono usterek, wad i niedoróbek. Inwestycja została bardzo pozytywnie oceniona.

W związku z powyższym oficjalnie zakończone zostało zadanie pn. „Awaryjne roboty budowlano-konserwatorskie dachu wraz wykonaniem kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego budynku nr 20 – zlokalizowanego na terenie zabytkowego zespołu szpitalno – parkowego w Krakowie-Kobierzynie.”.

W kolejnym roku planowany jest drugi etap prac polegający na remoncie elewacji oraz stolarki drzwiowej i okiennej, jednak warunkiem jego przeprowadzenia jest uzyskanie środków na ten cel.

Podobne wpisy