babińskiego - Ogłoszenia

21.11.2022

Warsztaty o tematyce Innowacyjny Szpital

W dniu 14.11.2022 r. odbyły się pierwsze warsztaty o tematyce Innowacyjny Szpital, organizowane w ramach współpracy spółki Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z Klastrem LifeScience Kraków. 

Celem serii spotkań, które  skupiać się będą na procesach związanych z transformacją cyfrową systemu opieki zdrowotnej jest wypracowanie założeń w obszarze innowacji w jednostkach ochrony zdrowia.

Kluczowym efektem warsztatów, realizowanych we współpracy z przedstawicielami małopolskich szpitali ma być opracowanie dokumentu – „mapy drogowej” dla wsparcia rozwoju sektora zdrowia w województwie małopolskim. Dokument ten będzie miał zasadnicze znaczenie dla

Regionalnej Strategii Innowacji, a zatem także dla kreowania warunków rozwoju innowacyjności małopolskich jednostek ochrony zdrowia.

10.11.2022

Spółka Małopolskie Parki Przemysłowe została partnerem strategicznym
konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022.

Spółka Małopolskie Parki Przemysłowe została partnerem strategicznym konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022.

W ramach konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej od 12 lat nagradzane są najlepsze w regionie przedsiębiorstwa społeczne, tj. firmy, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych, takich jak tworzenie miejsc pracy dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, czy realizacja usług społecznych w społecznościach lokalnych.

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie cykliczne przedsięwzięcie, którego celem jest promocja małopolskiego sektora ekonomii społecznej. Obecnie konkurs realizowany jest w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap III” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej).

 

Więcej informacji na stronie: http://www.es.malopolska.pl

27.10.2022

Zakończenie remontu budynku nr. 20

Zakończenie remontu budynku nr. 20

W dniu 18.10.2022r. odbył się komisyjny odbiór robót w obecności Wykonawcy robót, przedstawiciela SKOZK, MUW oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W budynku nr 20 Spółka zrealizowała zakres prac polegający na częściowej wymianie konstrukcji dachu wraz z zabezpieczeniem i impregnacją, rozebraniu starych i wymurowaniu nowych kominów oraz wymianie pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, a także wykonana została izolacja fundamentów oraz kanalizacja deszczowa.

Po dokonaniu oględzin wykonanych robót budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego, stwierdzono, że roboty wykonane zostały zgodnie z zapisami umowy, nie stwierdzono usterek, wad i niedoróbek. Inwestycja została bardzo pozytywnie oceniona.

W związku z powyższym oficjalnie zakończone zostało zadanie pn. „Awaryjne roboty budowlano-konserwatorskie dachu wraz wykonaniem kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego budynku nr 20 - zlokalizowanego na terenie zabytkowego zespołu szpitalno - parkowego w Krakowie-Kobierzynie.”.

W kolejnym roku planowany jest drugi etap prac polegający na remoncie elewacji oraz stolarki drzwiowej i okiennej, jednak warunkiem jego przeprowadzenia jest uzyskanie środków na ten cel.

       

03.08.2022

Remont budynku nr. 20

Remont budynku nr. 20


Spółka przystąpiła do realizacji zadania pn. „Awaryjne roboty budowlano-konserwatorskie dachu wraz wykonaniem kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego budynku nr 20 - zlokalizowanego na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie.” Zakres prac przewidziany do realizacji w ramach zadania:
 • remont dachu – częściowa wymiana konstrukcji dachu wraz z zabezpieczeniem i impregnacją, rozebranie starych i wymurowanie nowych kominów, wymiana pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich,
 • opaska wokół budynku wraz z izolacją fundamentów – wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie kanalizacji deszczowej.
Budynek nr 20 jest obiektem mieszkalnym, zbudowanym w latach 1907-1914 we wschodniej części zespołu szpitalno-parkowego z przeznaczeniem pierwotnie na cele mieszkalne dla służby salowej. Budynek ze względu na stan techniczny wymagał przeprowadzenia możliwie szybkich prac remontowych. W celu wyłonienia podmiotu do realizacji zadania spółka przeprowadziła postępowania, w wyniku którego wyłoniła Wykonawcę – firmę WM Renowacje SC Jarosław Woźniak, Sławomir Woźniak, z siedzibą w Krakowie. Prace wykonane zostaną w roku 2022 na podstawie Projektu Wykonawczego oraz Programu Prac Konserwatorskich przez wyłonionego Wykonawcę. Koszt prac to 884 843,34 zł z czego kwota 319 251,48 zł stanowi dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. W roku 2023 spółka planuje przeprowadzenie drugiego etapu remontu budynku w zakresie remontu elewacji oraz stolarki drzwiowej i okiennej, pod warunkiem uzyskania środków na ten cel.


27.04.2022

Ogłoszenie o pracę:
Poszukiwany Pracownik techniczny/Konserwator

Pracownik techniczny / Konserwator

Główne obowiązki:

 • sprawne usuwanie usterek ślusarskich i awarii instalacji w tym; elektrycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych,
 • zimowe i letnie utrzymanie ciągów pieszych i dróg wewnętrznych (odśnieżanie, zamiatanie)
 • utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawników – kosiarki samojezdne, wykaszarki, usuwanie opadłych liści, gałęzi,
 • wykonywanie niewielkich budowlanych prac naprawczych i remontowych.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracach konserwatorkich,
 • dyspozycyjność,
 • solidność i uczciwość.

Oferujemy:

 • pracę w jednostce na terenie m. Krakowa,
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • pracę w zgranym i otwartym na ludzi zespole.
Rekrutacja trwa do 11.05.2022 r.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie CV na adres: biuro@mpp.krakow.pl lub osobiście w miejscu lokalizacji biura: ul. dr. Babińskiego 29/24/2A.

02.11.2021

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r.

Dniem wolnym jest 24.12.2021 r. (Wigilia) 

11.10.2021

Ogłoszenie na przetarg - Garaż nr. 47
Zgłoszenie do przetargu na Garaż

23.08.2021

Ogłoszenie przetarg - lokal 20/17

Dokumenty należy złożyć do dnia 30.08.2021r. do godz. 12:00.

Termin przetargu: 31.08.2021r. godz. 14:00.

 

Zgłoszenie do przetargu na lokal mieszkalny
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych